Tävla för annan organisation

Vi ser inga problem med att atleter väljer att tävla för andra organisationer, men detta är i så fall förenat med följande konsekvenser:

– Du som inte har en gällande tävlingslicens hos SBFF/IFBB när du gör din tävling för annan organisation tvingas enligt våra licensregler vänta till nästkommande kalenderår innan du kan få din tävlingslicens hos oss godkänd.

– Du som har en gällande tävlingslicens hos SBFF/IFBB när du gör din tävling för annan organisation kommer inte att kunna lösa din licens hos oss förrän tidigast 12 (tolv) månader därefter.

Under denna karenstid har du också skyldighet att genomgå dopingtest om förbundet, SBFF/IFBB, beslutar om det. Denna karenstiden kan också upphävas om du på eget initiativ dopingtestas med negativt provsvar.

Antidopingförsäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF).

Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från delaktiga funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFF:s tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.