Antidopingförsäkran

Jag som licenstagare/tävlande godkänner denna antidopingförsäkran, och är helt införstådd med de regler och föreskrifter som gäller för doping inom

Svenska Bodybuilding & Fitnessförbundet (SBFF).

Jag ålägger mig att följa SBFF:s stadgar, tävlings- och dopingreglementen och övriga gällande regler och föreskrifter. Jag ålägger mig också att följa IFBB Constitution and Rules, IFBB Code of Ethics och IFBB Anti-Doping Rules.

Jag kommer också i händelse av att dopingtester utförs att vara samarbetsvillig och följa de direktiv och anvisningar som ges från dopingtestansvarig och från delaktiga funktionärer.

Jag garanterar också att jag inför, under och efter deltagande på SBFF:s tävlingar inte använt mig av eller kommer att använda mig av förbjudna substanser och förbjudna metoder.

I händelse av att jag vid dopingtest skulle uppvisa positivt provsvar, så respekterar jag och underkastar mig de påföljder som detta enligt gällande reglementen innebär.

Tävla för annan organisation

Den som tävlar inom annat förbund eller som tävlar på en av SBFF/IFBB icke godkänd tävling, under samma år som denne har en gällande tävlingslicens inom SBFF/IFBB, får inte tävla inom en 12 (tolv) månaders karenstid från senaste datum för tävlande inom annat förbund eller icke godkänd tävling. Under denna karenstid har personen ifråga också skyldighet att genomgå dopingtest om förbundet, SBFF/IFBB beslutar så. Karenstiden kan också upphävas om personen på eget initiativ dopingtestas med negativt provsvar.