Wellness Fitness: Gäller Samtliga Ronder

Poseringsbikinin skall vara tvådelad och får vara valfri i färg,
tyg, textur och utsmyckning.
Bikinibyxan ska täcka minst 1/2 av gluteus maximus och får
inte vara för smal fram. Connectors är ej tillåtet.
Bikiniöverdelen skall täcka brösten
så det ser anständigt ut. Stringbyxa är förbjudet.
Valfria högklackade skor skall bäras. Sulans tjocklek får max
vara 1 cm och klackens höjd max 12 cm.
Platåskor är inte tillåtet
Förutom vigselring, armband och örhänge får inte smycken
bäras
Glitter eller glänsande färg får inte användas.
Omfattar:
Rond 1 Förbedömning – kvartsvändningar
Rond 2 Final – kvartsvändningar, inleds med I-walk

Det finns för närvarande fyra tävlingsklasser I Wellness Fitness vid
Världsmästerskap och andra tävlingar av liknande omfattning:

Klass A: Upp till och med158,0 cm
Klass B: Upp till och med 163,0 cm
Klass C: Upp till och med 168,0 cm
Klass D: Över 168,0 cm
I Sverige är du junior från och med den 1 jan det år du fyller
18 år, till och med den 31 dec samma år som du fyller 23 år

Avsnitt 1: Tävlingsklasser

1.1 Tävlingsklasser i Wellness Fitness vid Världsmästerskap:
1. Det finns för närvarande fyra tävlingsklasser i Wellness Fitness vid Världsmästerskap och andra
tävlingar av liknande omfattning:
a. Klass A: Upp till och med158,0 cm
b. Klass B: Upp till och med 163,0 cm
c. Klass C: Upp till och med 168,0 cm
d. Klass D: Över 168,0 cm

2 En tävlingsklass med få deltagare kan slås ihop om arrangören anser att det är befogat. Om klassen
innehåller minst fyra deltagare så skall klassen genomföras vid svenska tävlingar. Internationellt kan
andra regler förekomma.

Avsnitt 2: Tävlingsronder

4.1 Kvinnlig Wellness Fitness består av följande tre ronder:
1. Förbedömningsrond – Elimineringsrond (Kvartsvarvsvändningar)
2. Förbedömningsrond – Rond 1 (Kvartsvarvsvändningar)
3. Finalrond – Rond 2 (I-walk plus kvartsvarvsvändningar)

Avsnitt 3: Förbedömningsrond – Elimineringsrond

3.1 Allmänt:
Ett tidsschema för förbedömningen I varje tävlingsklass ska publiceras efter den officiella registreringen
av de tävlande.
För att ge de tävlande tillräcklig tid för uppvärmning och att byta till tävlingsdräkt ska tävlande befinna
sig i uppvärmningsområdet backstage senast 45 minuter innan den angivna starttiden för tävlingsklassen.
Tävlande är fullt ansvariga för att vara på rätt plats med rätt utrustning när tävlingsklassen annonseras.
Är man inte på plats eller inte har rätt utrustning kan man strykas ur startlistan.
3.2 Genomförande av elimineringsronden:
En elimineringsrond ska genomföras när det är fler än 15 deltagare I en tävlingsklass, vilket beslutas av
tävlingens huvuddomare.
Elimineringsronden genomförs enligt följande:
1.Samtliga deltagare I klassen går upp på scenen i nummerordning från nummer ett på scenens vänstra
sida sett från domarpanelen med högsta numret längst till höger. Samtliga deltagare ställs i en linje eller
i två om nödvändigt.
2.Linjen delas i två lika stora grupper och placeras med den ena gruppen längst ut till vänster och den
andra längst ut till höger på scenen. Scenens mitt lämnas fri för särbedömningar.
3.I nummerordning och i grupper om maximalt tio tävlande i taget utför de tävlande de fyra kvartsvarvsvändningarna i scenens mitt. Utgångsläget är med framsidan mot domarna.
4.Tävlingens huvuddomare eller tävlingsspeakern dirigerar de tävlande genom de fyra kvartsvarvsvändningarna:
a. Kvartsvarvsvändning åt höger så att vänster sida är mot domarna.
b. Kvartsvarvsvändning åt höger så att ryggen är mot domarna.
c. Kvartsvarvsvändning åt höger så att höger sida är mot domarna.
d. Kvartsvarvsvändning så att framsidan är mot domarna.
Anmärkning 1: Tävlande får inte tugga tuggummi eller liknande på scenen. Tävlande får inte heller
dricka något under tiden på scenen.
5. När kvartsvarvsvändningarna är genomförda för samtliga tävlande placeras hela tävlingsklassen i
nummerordning i en linje. När huvuddomaren ger klartecken lämna hela klassen scenen
i nummerordning

Avsnitt 4: Förbedömningsrond och Finalrond. Tävlingsdräkt och utrustning

4.1 Tävlingsdräkt och – utrustning för elimineringsronden och övriga ronder (tvådelad bikini) ska
uppfylla följande kriterier:
1. Bikinin ska vara tvådelad och av ogenomskinligt tyg.
2. Färg, tyg, struktur, utsmyckning och modell på bikini samt färg och modell på de högklackade skorna
väljs av den tävlande själv, med beaktande av nedanstående.
3. Sulans tjocklek på skorna får vara högst en centimeter och klacken får vara högst 12 centimeter.
Platåsula är inte tillåtet.
4. Bikinibyxan måste täcka minst 1/3 av gluteus maximus (stora sätesmuskeln) och hela framsidan.
Bikinin ska vara smakfull. String är strängt förbjudet.
5. Tävlingsdräkt och – utrustning kommer att inspekteras under den officiella registreringen.
Den tävlande är ansvarig för att ta med tävlingsdräkt och – utrustning för inspektion. Tävlande kan
strykas från startlistan vid brott mot detta.
4.2 Håret får stylas, enligt den tävlandes eget tycke.
4.3 Smycken, med undantag för vigselring, armband och örhängen, är inte tillåtna. Tävlande får inte
bära glasögon, peruk eller annat som förändrar kroppens utseende, med undantag för bröstimplantat.
Implantat eller vätskeinjektioner som förändrar det naturliga utseendet på någon kroppsdel eller
muskel är strängt förbjudet och kan resultera i att den tävlande diskvalificeras.
4.4 Bruk av artificiell kroppsfärg som kan torkas av är inte tillåtet och kan innebära att den tävlande
inte tillåts gå upp på scenen. Artificiell kroppsfärg får användas om de applicerats senast 24 timmar före
förbedömningen. Professionell tävlingsfärg får användas om den applicerats på ett yrkesmässigt och
professionellt sätt av kvalificerad personal. Alla typer av flammor, glitter, metallictoner eller guldfärg är
förbjudet oavsett hur eller av vem de applicerats.
6.5 Överdrivet användande av olja på kroppen är förbjudet, även om olja och krämer är tillåtet I måttlig
mängd. Var denna gräns går avgörs av huvuddomaren vid aktuell tävling.
6.6 Huvuddomaren, eller en av huvuddomaren utsedd assistent, har rätt att avgöra om en tävlandes
dräkt och utrustning är I enlighet med de kriterier som regelverket anger och estetiskt håller en
acceptabel nivå. Deras omdöme gäller och kan inte ifrågasättas. Den tävlande kan diskvalificeras om
dräkt och/eller utrustning inte möter kriterier och estetisk nivå.

Avsnitt 5: Förbedömningsrond. Poängsättning i Elimineringsronden.

1. I denna rond ska domarna bedöma overallfysiken vad det gäller grad av proportionalitet, symmetri,
balanserad utveckling, form och hudens utseende.
2. Om det är fler än 15 tävlande, ska domarna välja de 15 bästa genom att skriva in ett “X” vid deras
startnummer, i formulär 1, “Elimineringsrond (Domare)”. Huvuddomaren avgör om elimineringsrond är
nödvändig eller ej.
3. Sekretariatet använder formulär 2, “Elimineringsrond (Sekretariat)” och för över domarnas urval och
räknar sedan ut vilka 15 tävlande som fått flest ”X”.
4. Om två eller fler tävlande hamnar på samma antal “X” i kampen om att nå top-15, kallas de åter upp
på scenen. Domarna gör ytterligare en bedömning av de tävlande när de utför de fyra kvartsvarvsvändningarna för att avgöra den inbördes ordningen så att enbart 15 tävlande går vidare till
förbedömning (Rond 1).

Avsnitt 6: Förbedömningsrond, Rond 1: Scenpresentation

Rond 1 behöver inte köras om det är sex eller färre deltagare i klassen. Beslut om detta tas av tävlingens
huvuddomare och offentliggörs efter den officiella registreringen.
6.1 Scenpresentation. Rond 1 genomförs enligt följande:
1. Samtliga deltagare I klassen går upp på scenen i nummerordning från nummer ett på scenens vänstra
sida sett från domarpanelen med högsta numret längst till höger. Om tid finns presenteras varje
tävlande med nummer, namn och land/klubb. Beslut om detta tas av tävlingens huvuddomare som
informerar tävlingsspeakern.
2. Linjen delas i två lika stora grupper och placeras med den ena gruppen längst ut till vänster och den
andra längst ut till höger på scenen. Scenens mitt lämnas fri för särbedömningar.
3. I nummerordning och i grupper om maximalt åtta I taget genomför de tävlande kvartsvarvsvändningar i scenens mittdel. De tävlande ska stå helt stilla i varje kvartsvarvsposition.
4. Denna inledande posering med kvartsvarvsvändningar syftar till att ge domarna underlag för de särbedömningar som följer.
5. Varje domare väljer ut de tävlande domaren anser vara topp fem I klassen för första särbedömning.
Huvuddomaren sammanställer domarnas val och utformar första särbedömning. En särbedömning ska
bestå av minst tre tävlande och som mest åtta tävlande. Proceduren upprepas sedan för mittenskiktet I
klassen och för de lägst placerade. Varje tävlande ska få särbedömmas minst en gång. Tävlingens
huvuddomare tar beslut om hur många särbedömningar som ska genomföras. Det kan alltså genomföras flera särbedömningar för varje skikt i klassen.
6. Alla särbedömningar sker på scenens mitt.
7. När den sista särbedömningen är klar ställer sig samtliga tävlande i en linje I nummerordning innan
de lämnar scenen på huvuddomarens order.

Avsnitt 7: Förbedömningsrond. Poängsättning i Förbedömningsrond, Rond 1.

Poängsättningen av Förbedömningsrond, Rond 1 går till enligt följande:
1. I formulär 3 “Förbedömning (Domare)” ger varje domare de tävlande placeringssiffror från ett till
femton där inga tävlande får ha samma placering. Domarna kan även använda Formulär 4 “Personliga
anteckningar (Domare)” för att spara noteringar om de tävlande.
2. Sekretariatet samlar ihop Formulär 3 från alla domare och för över domarnas placeringssiffror till
Formulär 5 “Protokoll (Sekretariat)”. Därefter stryks de två högsta och de två lägsta placeringssiffrorna
för varje tävlande (Vid nio domare. Vid färre antal domare stryks bara den högsta och den lägsta placeringssiffran för varje tävlande.). De kvarvarande fem placeringssiffrorna summeras för varje tävlande
till poängsiffra för Rond 1. Den tävlande som har den lägsta siffran placeras som etta och den med den
högsta placeras som femtonde.
3. Om två eller flera tävlande hamnar på samma placeringspoäng avgör ”The Relative Placement
method” så att inga tävlande hamnar på samma placering.
Anmärkning: ”The Relative Placement Method” innebär följande:
Varje enskild domares poäng för de tävlande som hamnat på samma placeringspoäng, och därmed
samma placering i ronden, jämförs. Den tävlande som domaren satt lägsta placeringssiffra på markeras.
På samma sätt gör man domare för domare tills alla nio domares (ordinarie domare) siffror markerats.
Därefter räknas antal markeringar för varje tävlande och den tävlande som har flest markeringar
placeras först. Näst mest därefter och så vidare.
4. De sex bästa tävlande från Förbedömningsrond, Rond 1, går vidare till Finalrond, Rond 2, och startar
där med noll poäng.
5. De sex finalisterna annonseras så snart som möjligt efter Förbedömningsrond, Rond 1.

Avsnitt 8: Förbedömningsrond. Bedömning.

Förbedömningsrond, Rond 1, bedöms enligt följande kriterier:
1. Hela fysiken ska bedömas. Bedömningen som ska utgå från ett helhetsintryck av fysiken ska ta
hänsyn till hår, total kroppslig utveckling och form, hur fysiken presenteras med en balanserad och
symmetriskt utvecklad och komplett kropp med en atletisk fysik, hudens utseende och ton samt den
tävlandes förmåga att presentera sig själv med självsäkerhet, värdighet och elegans.
2. Fysiken ska bedömas utifrån nivån av en kroppslig helhetstonus åtstadkommen genom fysisk träning
och diet. De olika kroppsdelarna ska ha ett tilltalande och fast utseende med en låg mängd kroppsfet,
men med en mjukare framtoning än i Bodyfitness. Fysiken ska inte vara överdrivet muskulär och ska
vara fri från muskelseparationer och/eller tvärstrimmighet. Fysik som domaren anser för muskulös eller
för definierad ska placeras lägre.
3. Bedömningen ska ta hänsyn till hudens fasthet och lyster. Huden ska se len och hälsosam utan
celluliter. Hår och sminkning ska vara ett komplement till ”The Total Package” som presenteras av den
tävlande.
4. Domarnas bedömning ska omfatta den tävlandes hela presentation från den tävlande kommer in på
scenen till den tävlande lämnar scenen. Den tävlande ska hela tiden bedömas utifrån fokuset ”
hälsosam och i god form” med ett attraktivt presenterat ”Total Package”.
5. Domarna måste påminna sig om att detta är vare sig Bodyfitness eller Women´s Physique. De tävlande ska ha välformad muskulatur, men inte separationer, definition, för låg kroppsfettnivå, torrhet eller
densitet som kan ses i Bodyfitness eller muskelvolym eller – kvalitet som kan ses i Women´s Physique.
Tävlande som uppvisar detta ska placeras lägre.

Avsnitt 9: Finalrond, Rond 2

9.1 Finalrondrutin.
De sex bäst placerade efter Förbedömningsrond, Rond 1, går vidare till Finalrond, Rond 2. Finalronden
avgörs i en enda rond, bestående av två delar:
I-walk och Kvartsvarvsvändningar.
9.2 Tävlingsdräkt och – utrustning för Finalrond, Rond 2, ska följa samma kriterier som för
Förbedömningsrond, Rond 1.
Anmärkning: De tävlande kan använda en annan dräkt än i Förbedömningsrond, Rond 1, men den ska
fortfarande uppfylla de riktlinjer gällande smakfullhet och anständighet som beskrivs i Avsnitt 6.

Avsnitt 10: Finalrond, Rond 2. Presentation av Rond 2.

10.1 Presentation av Finalrond, Rond 2.
Rutinen för Finalronden, Rond 2 är som följer:
1. De sex finalisterna kallas upp på scenen en efter en, i nummerordning för att utföra I-walk.
Den tävlande går fram till scenens centrum, stannar och gör fyra olika poseringar utifrån eget val.
Den tävlande går sedan tillbaks till linjen i scenens bakkant.
2. De sex finalisterna placeras sedan i scenens mitt på en linje i nummerordning.
3. Tävlingens huvuddomare eller speaker dirigerar de tävlande tillsammans genom de fyra kvartsvarvsvändningarna. Först I nummerordning och sedan i omvänd ordning. I varje kvartsposition ska de
tävlande stå helt stilla.
4. Dessa kvartsvarvsvändningar utförs enligt följande:
Framsida: De tävlande står med en hand vilande på höften och ett ben en aning ut åt sidan.
Kvartsvarv åt höger (Vänster sida mot domarna): De tävlande ska stå med överkroppen en aning vänd
mot domarna och ansiktet mot domarna. Höger hand vilar på höger höft med vänster arm nedåt och
något bakom kroppens centrallinje. Fötterna placeras fritt men inte ihop.
Kvartsvarvsvändning åt höger (Ryggen mot domarna): De tävlande ska stå rakt, utan att luta
överkroppen framåt, med en hand vilande på höften och ett ben en aning ut åt sidan. Den andra handen
ska hänga ned längs med kroppen, något ut från sidan, med öppen hand och raka estetiskt korrekta
fingrar. De tävlande får inte vrida på överkroppen och ska hela tiden ha ansiktet riktat mot scenens
bakkant. Tre steg framåt mot scenens bakkant på Huvuddomarens eller speakerns commando, följt av
ryggposeringen.
Kvartsvarvsvändning höger (Höger sida mot domarna): De tävlande ska stå med överkroppen en aning
vänd mot domarna och ansiktet vänt mot domarna. Vänster hand vilande på vänster höft och höger arm
nedåt och en aning bakom kroppens centrallinje. Fötterna placeras fritt, men inte ihop.
5. Detaljerad beskrivning av kvartsvarvsvändningarna finns i Bilaga 1
6. Huvuddomaren eller speaker ändrar ordningen på de tävlande och man genomför de fyra
kvartsvarvsvändningarna igen.
7. När kvartsvarvsvändningarna är klara lämnar de tävlande scenen

Avsnitt 11: Finalrond, Rond 2. Poängsättning

11.1. Poängsättningen av Finalrond, Rond 2, går till som följer:
1. Domarna sätter placeringssiffror, precis som i Förbedömningsrond, Rond 1, i Formulär 6 “Finalrond
(Domare)”. De tävlande placeras från ett till sex och inga delade placeringar får sättas.
2. Sekretariatet samlar in domarnas siffror och skriver in dem i formulär 5 “Protokoll (Sekretariat). De två
högsta och de två lägsta placeringssiffrorna (Vid nio domare, annars en högsta och en lägsta) stryks för
varje tävlande. De fem kvarvarande placeringssiffrorna för varje tävlande summeras som poäng I Rond
2. Poäng från Förbedömningsrond, Rond 1, används inte i Finalrond, Rond 2, utan alla tävlande börjar
Finalrond, Rond 2, med noll poäng.
3. Skulle två eller flera tävlande hamna på samma placeringspoäng, används “The Relative Placement
Method”

Avsnitt 12: Finalrond, Rond 2. Bedömning.

12.1 Bedömning av Finalrond, Rond 2:
Finalrond, Rond 2, bedöms utifrån de kriterier som angavs I Avsnitt 8 Bedömning av Förbedömningsrond,
Rond 1. Mer detaljer finns i Bilaga 1. Domarna ska försäkra sig om att bedöma den här ronden utifrån en
“ny” och ofärgad blick för att ge alla tävlande en objektiv bedömning baserad på den form de
presenterar i just den här ronden.

Avsnitt 13: Finalrond, Rond 2. Prisutdelning.

13.1 Prisutdelning.
Finalisterna kallas upp på scenen för att delta vid prisutdelningen. Speakern presenterar de tävlande
med nummer, namn och klubb/nation. Priserna delas ut från plats sex till plats ett. Arrangören utser
prisutdelare i samråd med SKKF.
Vid världsmästerskap och liknande spelas nationalsången från det land som vinnaren representerar. På
nationella tävlingar är det lämpligt med en fanfar eller dylikt.
Finalisterna stannar på scen tills de blir kommenderade att lämna densamma. Här tas ofta officiella
bilder, genomförs korta intervjuer etc.
Det är inte tillåtet att ha flaggor eller banderoller och liknande under prisutdelningen. De tävlande skall
visa sportsligt uppträdande under prisutdelningen och får inte lämna prisutdelningen innan speaker ber
de tävlande att lämna scenen. Brott mot detta kan leda till diskvalifikation.
2. De sex finalisterna placeras sedan i scenens mitt på en linje i nummerordning.
3. Tävlingens huvuddomare eller speaker dirigerar de tävlande tillsammans genom de fyra kvartsvarvsvändningarna. Först I nummerordning och sedan i omvänd ordning. I varje kvartsposition ska de
tävlande stå helt stilla.
4. Dessa kvartsvarvsvändningar utförs enligt följande:
Framsida: De tävlande står med en hand vilande på höften och ett ben en aning ut åt sidan.
Kvartsvarv åt höger (Vänster sida mot domarna): De tävlande ska stå med överkroppen en aning vänd
mot domarna och ansiktet mot domarna. Höger hand vilar på höger höft med vänster arm nedåt och
något bakom kroppens centrallinje. Fötterna placeras fritt men inte ihop.
Kvartsvarvsvändning åt höger (Ryggen mot domarna): De tävlande ska stå rakt, utan att luta överkroppen framåt, med en hand vilande på höften och ett ben en aning ut åt sidan. Den andra handen ska
hänga ned längs med kroppen, något ut från sidan, med öppen hand och raka estetiskt korrekta fingrar.
De tävlande får inte vrida på överkroppen och ska hela tiden ha ansiktet riktat mot scenens bakkant.
Tre steg framåt mot scenens bakkant på Huvuddomarens eller speakerns commando, följt av
ryggposeringen.
Kvartsvarvsvändning höger (Höger sida mot domarna): De tävlande ska stå med överkroppen en aning
vänd mot domarna och ansiktet vänt mot domarna. Vänster hand vilande på vänster höft och höger arm
nedåt och en aning bakom kroppens centrallinje. Fötterna placeras fritt, men inte ihop.
Kvartsvarvsvändning höger (Framsidan mot domarna): Tre steg fram på kommando från huvuddomare
eller speaker, följt av framsidesposering.
5. Detaljerad beskrivning av kvartsvarvsvändningarna finns i Avsnitt 15
6. Huvuddomaren eller speaker ändrar ordningen på de tävlande och man genomför de fyra
kvartsvarvsvändningarna igen.
7. När kvartsvarvsvändningarna är klara lämnar de tävlande scenen.

Avsnitt 11: Finalrond, Rond 2. Poängsättning

11.1. Poängsättningen av Finalrond, Rond 2, går till som följer:
1. Domarna sätter placeringssiffror, precis som i Förbedömningsrond, Rond 1, i Formulär 6 “Finalrond
(Domare)”. De tävlande placeras från ett till sex och inga delade placeringar får sättas.
2. Sekretariatet samlar in domarnas siffror och skriver in dem i formulär 5 “Protokoll (Sekretariat). De två
högsta och de två lägsta placeringssiffrorna (Vid nio domare, annars en högsta och en lägsta) stryks för
varje tävlande. De fem kvarvarande placeringssiffrorna för varje tävlande summeras som poäng I Rond
2. Poäng från Förbedömningsrond, Rond 1, används inte i Finalrond, Rond 2, utan alla tävlande börjar
Finalrond, Rond 2, med noll poäng.
3. Skulle två eller flera tävlande hamna på samma placeringspoäng, används “The Relative Placement
Method”

Avsnitt 12: Finalrond, Rond 2. Bedömning.

12.1 Bedömning av Finalrond, Rond 2:
Finalrond, Rond 2, bedöms utifrån de kriterier som angavs I Avsnitt 8 Bedömning av Förbedömningsrond,
Rond 1. Mer detaljer finns i Bilaga 1. Domarna ska försäkra sig om att bedöma den här ronden utifrån en
“ny” och ofärgad blick för att ge alla tävlande en objektiv bedömning baserad på den form de
presenterar i just den här ronden.

Avsnitt 13: Finalrond, Rond 2. Prisutdelning.

13.1 Prisutdelning.
Finalisterna kallas upp på scenen för att delta vid prisutdelningen. Speakern presenterar de tävlande
med nummer, namn och klubb/nation. Priserna delas ut från plats sex till plats ett. Arrangören utser
prisutdelare i samråd med SKKF.
Vid världsmästerskap och liknande spelas nationalsången från det land som vinnaren representerar. På
nationella tävlingar är det lämpligt med en fanfar eller dylikt.
Finalisterna stannar på scen tills de blir kommenderade att lämna densamma. Här tas ofta officiella
bilder, genomförs korta intervjuer etc.
Det är inte tillåtet att ha flaggor eller banderoller och liknande under prisutdelningen. De tävlande skall
visa sportsligt uppträdande under prisutdelningen och får inte lämna prisutdelningen innan speaker ber
de tävlande att lämna scenen. Brott mot detta kan leda till diskvalifikation.

Avsnitt 14: Finalrond, Rond 1. Overallklass

14.1 Vid världsmästerskap hålls overallklass i Kvinnlig Wellness Fitness:
a) Vid senior-VM för maximalt åtta klassegrare.
b) Vid junior-VM för maximalt tre klassegrare.
c) Vid veteran-VM för maximalt två klassegrare.
Vid nationella tävlingar är det upp till arrangören att i samråd med SKKF avgöra om och hur overallklass
ska hållas.
14.2 Overallklassen genomförs som följer:
1. Klassegrarna upp på scenen i nummerordning på en linje iförda sina tävlingsdräkter från finalronden.
2. Tävlingens huvuddomare dirigerar de tävlande genom kvartsvarvsvändningarna i scenens mitt.
Först i nummerordning och sedan i omvänd ordning.
3. När proceduren är klar lämnar de tävlande scenen.
4. Domarna använder samma formulär och poängsättning som i en vanlig finalrond.
5. Sekretariatet använder samma formulär och rutiner som I en vanlig finalrond.
6. Delade placeringar hanteras precis på samma sätt som angetts tidigare.
7. Overallsegraren får sitt pris på scenen.

Avsnitt 15: Beskrivning av kvartsvarvsvändningar i en Wellness Fitness

Inledning: Domarna ska hela tiden fokusera på att de dömer just en kvinnlig Wellness Fitnesstävling.
Extrem muskelutveckling, vaskularitet, muskeldefinition och – separation, torrhet och/eller för hart
dietad fysik ska inte anses acceptable om den visas upp av en tävlande I Wellness Fitness och ska därför
ska denna sättas på en lägre placering.
Allmän presentation: Wellness fitness är avsett för kvinnor som föredrar en muskulös fysik utan muskelseparationer, en atletisk och estetiskt tilltalande fysik med större kroppsmassa än i Bikini Fitness. Ur
detta perspektiv kan Wellness Fitness placeras någonstans mellan Bikini Fitness och Women´s Physique.
Domarna ska bedöma de tävlandes hållning och uppträdande hela tiden de är på scenen. Det allmänna
intrycket som uppvisas ska innehålla värdighet, kvinnlighet och självförtroende. Detta gäller särskilt
under I-walk i finalronden, på line-up och under särbedömningar med kvartsvarvsvändningar.
De tävlande får inte spänna muskulaturen på line-up och om så sker ska de varnas. En avslappnad
ställning på line-up betyder att de tävlande ska stå upprätt med framsidan mot domarna, med en hand
vilande på höften och ena benet lätt utåt sidan. Den andra armen ska hänga ner längs med sidan.
Huvudet och blacken ska vara riktade framåt, axlarna ska vara tillbakadragna, bröstkorgen ska vara
upplyft och magen indragen. På huvuddomarens kommando ska de tävlande på line-up göra framsidesposering.
Kvartsvarvsvändningar: Tävlande som inte genomför dessa korrekt ska varnas varefter poäng dras av. I
varje kvartsvarvsvändning ska de tävlande stå helt stilla.
Framsidesposering: De tävlande ska stå upprätt, kroppens framsida, huvud och blick riktade framåt med
en hand på höften och ett ben en aning ut åt sidan. Den andra handen hänger längs med kroppens sida
en aning ut från sidan med öppen handflata och fingrarna raka och avslappnade. Knäna raka, magen
indragen, bröstkorgen höjd och axlarna lätt tillbakadragna.
Kvartsvarvsvändning höger (Vänster sida mot domarna): De tävlande vänder sig ett kvarts varv åt höger
på commando och står sedan med vänster sida mot domarna, med överkroppens framsida något vriden
mot domarna och ansiktet vänt mot domarna. Höger hand vilar på höger höft, vänster arm längs med
sidan och något bakom kroppens centrallinje, med öppen handflata och fingrarna raka och avslappnade.
Vänster höft något höjd, vänster ben (det närmast domarna) med något böjd knäled, vänster fot något
framför centrallinjen och vilande på tårna.
Kvartsvarvsvändning höger (Ryggen mot domarna): De tävlande vänder sig ett kvarts varv åt höger på
commando och star med ryggen mot domarna. De tävlande står upprätt, utan att luta överkroppen
framåt, med en hand på höften och ett ben något utåt sidan. Den andra handen ska hänga längs med
kroppens sida, något utåt, med öppen handflata och fingrarna raka och avslappnade. Knäna får inte vara
böjda, magen indragen, bröstkorgen lyft och axlarna lätt tillbakadragna. Ryggens nedre del ska hållas
med en naturlig svank, övre ryggen ska hållas rak och huvudet hålls högt. De tävlande får inte vrida
överkroppen mot domarna och ska ha blicken rakt fram mot scenens bakkant hela tiden.
Kvartsvarvsvändning höger (Höger sida mot domarna): De tävlande vänder sig ett kvarts varv åt höger
på commando och står sedan med höger sida mot domarna, med överkroppens framsida något vriden
mot domarna och ansiktet vänt mot domarna. Vänster hand vilar på vänster höft, höger arm längs med
sidan och något bakom kroppens centrallinje, med öppen handflata och fingrarna raka och avslappnade.
Höger höft något höjd, höger ben (det närmast domarna) med något böjd knäled, höger fot något framför
centrallinjen och vilande på tårna.

Avsnitt 16: Bedömning av kvartsvarvsvändningar i Wellness Fitness

Bedömningen ska omfatta hela fysiken. Bedömningen startar med det övergripande intrycket av
fysiken och ska omfatta hår, smink och ansikte, kroppens totala utveckling och form, presentation av en
balanserad, proportionerlig och symmetriskt utvecklad och komplett fysik. Hudens kondition och ton
och den tävlandes förmåga att presentera sig själv med självförtroende, värdighet och elegans ska också
bedömas. Eftersom muskularitet och muskelkvalitet inte bedöms ska domarna föredra tävlande med
harmonisk, klassisk kvinnlig fysik, god hållning, korrekt anatomisk struktur (proportionerlig benstomme,
naturlig ryggradskurvatur, proportionerlig bröstkorg, raka ben utan uttalad hjul- eller kobenthet).
De längdmässiga proportionerna mellan överkropp och ben är centrala för bedömningen. De breddmässiga proportionerna (höftbredd kontra axelbredd) ska ge fördel till tävlande med något större höfter,
sätesmuskler och lår.
Fysiken ska bedömas utifrån nivån på den totala kroppstonusen, åstadkommen genom fysisk träning
och diet. Kroppsdelarna ska ha en tilltalande och mjuk framtoning med lågt kroppsfett, ungefär på
samma nivå som tävlande i Bikini Fitness uppvisar. Fysiken ska vare sig extremt muskulär eller alltför
tunn och ska vara fri från muskelseparationer och/eller tvärstrimmor. Fysiker som anses vara för
muskulösa, för definierade eller för torra ska dömas ner.
Bedömningen ska också väga in hudens tonus och lyster. Huden ska ha en mjuk och hälsosam lyster
utan celluliter. Hår och sminkning ska komplettera det “Total package” den tävlande presenterar på ett
bra sätt.
Domarnas bedömning av de tävlandes fysiker ska omfatta hela presentationen från den stund de går
upp på scenen ända tills de lämnar scenen. Under hela bedömningen ska de tävlandes ”Total package”
betraktas med fokus på ”hälsosam och i god form (healthy and fit)” som presenteras på ett övertygande
och attraktivt sätt.
Domarna ska observera att det inte är Body Fitness eller Women´s Physique. De tävlande ska ha
muskulatur som är formad, men inte de separationer, den låga kroppsfettnivån, torrheten, hårdheten
som förekommer i Body Fitness eller muskulariteten och muskelkvalitén som förekommer i Women´s
Physique. Tävlande som uppvisar dessa egenskaper ska dömas ner.

Avsnitt 17: Utförande av I-walk i Wellness Fitness

I-walk genomförs som följer:
Den tävlande går fram till scenens mitt, stannar och genomför fyra olika poseringar enligt eget val.
Den tävlande går sedan till line-up i scenens bakkant.
Domarna bedömer varje tävlande utifrån hur väl de visar upp sin fysik I rörelse. De tävlande ska
bedömas utifrån om de kan föra sig elegant när de går över scenen. Rörelsetempo, elegans i rörelserna,
gester/kroppsspråk, ”showmanship”, personligt anslag, karisma, scennärvaro och charm tillsammans
med en naturlig rörelserytm spelar även dessa in I bedömningen.