Starta en ideell förening för bodybuilding och fitness

24 november, 2021
Posted in SBFF
24 november, 2021 Magnus Branzen

Starta en ideell förening för bodybuilding och fitness

Hur går vi tillväga?

Lämpligaste tillvägagångssättet är att kalla ihop intresserade till ett möte där ni annonserar att föreningen ska bildas. Sätt upp anslag i träningslokalen och annonsera i sociala medier.

Kallelsen utfärdas av den/dem som har tagit initiativet till bildandet. Alla intresserade ska ha möjlighet att komma till mötet. I princip får man inte stänga ute någon från mötet.

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs. mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesprotokoll skall skrivas, använd gärna nedanstående mall (läggs upp senare i december).

Vill man vara förberedd inför bildandemötet kan initiativtagarna i förväg dela ut förslag till föredragningslista och eventuellt även ett förslag till stadgar. Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

Föredragningslista bildandemöte

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av protokollsekreterare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista/ dagordning för mötet
 7. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 8. Fastställande av stadgar för föreningen (använd gärna mall)
 9. Fastställande av namn på föreningen. Förslag; kalla föreningen gärna för bodybuilding och fitness förening/ klubb eller idrotts-, sport-, atlet-, kraftsport-, motions-, frisksportförening/ klubb för att nämna några exempel. Undvik att bara kalla föreningen för Team. Det är inte tillräckligt. Klubbnamnet får heller inte innehålla Sverige, Sweden, Svenska, Swedish eller liknande som är förbehållet vårt förbund.
 10. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet. Minimikravet på styrelse är tre ledamöter, förslagsvis ordförande, sekreterare och kassör.När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.
 11. Nästa möte
 12. Mötets avslutande